June 21, 2022

Cov tswv teb yug tsiaj txhu hauv lub xeev Minnesota thiab cov tswv teb es cog cov qoob loo tshwj xeeb tam sim no ua tau ntawv thov kev pab kom tau nyiaj ntau li ntawm $7,500 rau ib daim teb twg es them rov qab rau cov nuj nqi  koj them es muaj vim yog ntuj qhua teb nkig xyoo tag los no, pab them los ntawm lub tuam tsev saib xyuas kev ua liaj ua teb hu ua Minnesota Department of Agriculture’s (MDA) 2021 Agricultural Drought Relief Program (ADRoP).

“Xyoo tas los no ntuj qhua teb nkig ua rau txom nyem ntau yam rau ntau tus tswv teb, thiab peb xav nrhiav kev pab rau lawv kom lawv thiaj li them taus tej co nuj nqis,” tus thawj tswj MDA Commissioner Thom Petersen hais li. “Txawm tias coj los yuav zaub rau tsiaj noj, cog kav dej ywg zaub, los yog lwm yam, peb paub tias muaj ntau yam kev siv nyiaj xyoo tas los no es peb vam tias qhov kev pab no kuj yuav pab tau lawv mentsis.”

Cov neeg tsim kev cai lij choj hauv lub xeev Minnesota muab $8.1 lab nyiaj rau ADRoP, es yuav them rov qab rau cov tswv teb muaj nuj nqis them es muaj feem xyuam nrog rau ntuj qhua teb nkig es tshwm sim tom qab lub Rau Hlis Ntuj Hnub tim 1, 2021, thiab ua ntej lub Tsib Hlis Hnub Tim 23, 2022.

Cov teb mas yuav tsum raug taw qhia los ntawm lub tuam tsev saib xyuas qoob loo hu ua United States Department of Agriculture (USDA) tias yeej yog cov teb es nyob ib cheeb tsam ntawm cov chaw muaj kev phom sij raug huab cua tsis zoo tom qab lub Xya Hli Ntuj Hnub tim 19, 2021, thiab ua ntej lub Ib Hlis Ntuj hnub tim 1, 2022, los yog nyob rau hauv lub zos county es kis nrog lub zos county es yeej tau qhia tias muaj kev phom sij.  Tag nrho cov zos counties TSIS YOG COV zos counties li Goodhue, Rice, Wabasha, thiab Winona yeej tsim nyog tau kev pab.

Cov nqi es tsim nyog pab nyiaj them rau cov tswv teb es cog cov qoob loos tshwj xeeb muaj xws li cov cuab yeej khoom ntim dej; thauj dej; qhov dej; xaim ywg dej; hloov cov ntoo/yub tshiab, noob txiv/zaub, los yog cog yub; ntiav neeg ua hauj lwm ntxiv; tus nqi them vim thim tawm tsis ua taj laj tshav puam; thiab ntau yam.

Cov nqi es tsim nyog pab nyiaj them rau cov tswv teb es yug tsiaj txhu muaj xws li cov nqi them kom tau dej siv; cov nuj nqis yuav qhauv/zaub rau tsiaj noj; hlais zaub nyuj; xauj cuab yeej; thauj tsiaj mus los; tu cov pas hawv kom huv rau tsiaj haus; npog cov qoob loo; tiaj nyom rau tsiaj noj, los yog rov cog zaub nyuj noj dua; ntsa laj kab; pub tsiaj ncig mus noj zaub; ntiav neeg ua hauj lwm ntxiv; thiab ntau dua.

Ntxiv rau qhov es yuav tsum tau ua kom tiav daim ntawv thov, koj yuav tsum xa daim ntawv ua se IRS Form W-9 thiab daim ntawv teev cov nuj nqis ntsig txog ntuj qhua teb nkig.  Cov ntaub ntawv txog cov nuj nqis nov tsis tas yuav tsum tau muab xa nrog daim ntawv thov kev pab no, tabsis koj yuav tsum khaws cia kom muaj rau cov neeg tuaj kuaj kom pom thaum lawv xav saib.

Yog tias tag nrho cov nyiaj es tau thov kom pab los ntawm tag nrho cov tswv teb es tsim nyog tau cov nyiaj pab thaum lub sij hawm qhib ua ntawv pab es ho thov ntau tshaj li qhov es tseem tshuav nyiaj, tag nrho cov ntaub ntawv ua tuaj thov kev pab yuav muab nyiaj faib kom sib npaug zos.

Cov neeg ua ntawv thov kev pab yeej xav txhaub kom lawv xa lawv cov ntaub ntawv thov kev pab es yog siv qhov kev ua ntawv thov nyiaj hauv online hu ua online grants management system kom thiaj li txais tau cov ntawv thov kev pab kom ncav sij hawm. Cov ntawv thov kev pab es ua tiav hauv online los yog xa email tuaj mas yuav tsum tau txais ua ntej 5 p.m. thaum lub Xya Hli Ntuj hnub tim 6, 2022.  Cov ntawv thov es xa hauv pais xab nis tuaj yuav tsum tau ntaus vas thib xa tuaj yog lub Xya Hli Ntuj hnub tim 6 thiab tau txais tsis pub dhau lub Xya Hli Ntuj hnub tim 12, 2022 mas thiaj li yuav muab coj los xam.

Kom paub ntau dua, nrog rau daim ntawv thov, muaj nyob rau  nploog ntawv hauv MDA’s drought relief page.  Cov tswv teb yeej email tau rau drought@state.mn.us los yog hu rau tus xov tooj pab pob nyiaj ntawm tus xov tooj Grants Line 651-201-6500.

###

Tiv Tauj Media Contact
Allen Sommerfeld, MDA Communications
651-201-6185
Allen.Sommerfeld@state.mn.us